تبلیغات
ستارگان هدایت - دیدار با خانواده شهید حسن لک

ستارگان هدایت
كانون دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشكی بوشهر

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

پایگاه اینترنتی نصر19
جعبه حدیث

اوقات شرعی

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس،جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در تاریخ 92/7/4با خانواده شهید حسن لک دیدار داشتند.
                            


                     


   

                             

ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ لک
‫ﻧﺎم ﭘﺪر: اﺑﺮاهﻴﻢ
‫تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۶/۳۰
‫ﻣﻴﺰان تحصیلات: اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
‫تاریخ ﺷﻬﺎدت: ۶۱/۱۰/۲۹
‫ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎدت: ﺳﺮﭘﻞ ذهاب
‫زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ:
‫در ﺳﺎل ۱۳۴۶در ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺧﺎﻧﻮادﻩ اى ﻣﺬهبی دیدﻩ ﺑﻪ
‫ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و در ﺳﻦ۶ ﺳﺎلگی ﭘﺎ ﺑﻪ عرصه ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و
‫تحصیلات ﺧﻮد را تا ﺳﺎل اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اداﻣﻪ داد وى ﻓﺮدى ﻣﻨﻀﺒﻂ و
‫ﺑﺎ هوش ﺑﻮد و در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺎت و در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷرکت ﻓﻌﺎل
‫داﺷﺖ و از ﺣﻴﺚ فعالیتهاى ﻣﺬهبی و دینی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮهنگی
‫ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ تحمیلی ﻣﺪرﺳﻪ را رها و ﺑﻪ
‫ﺟﺒﻬﻪ هاى ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻬﺖ دﻓﺎع از ﺣﺮیم ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﻰ اﻋﺰام و
‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از رﺷﺎدتهاى ﻓﺮاوان در تاریخ ۶۱/۱۰/۲۹ ﺑﻪ درﺟﻪ
‫رﻓﻴﻊ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ ﺁﻣﺪ.نوشته شده در یکشنبه 7 مهر 1392 توسط زهره یعقوبی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
آمار سایت
Nasr19