تبلیغات
ستارگان هدایت - واقـعـه غـم انـگـیــز زلــزلــه در شـهــرسـتــان دشـتــی

ستارگان هدایت
كانون دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشكی بوشهر

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

پایگاه اینترنتی نصر19
جعبه حدیث

اوقات شرعی

 واقعه غم انگیز زلزله ناخواسته جان عده ای از هموطنان عزیزمون رو گرفته و اسیر خاکشان نمونده و خانواده های زیادی رو داغدار کرده این واقعه تاسف بار رو به خانواده های داغدار تسلیت عرض میکنیم و برای آسیب دیدگان شفای عاجل آرزومندیم.

 

 

***از زمـیــن، خاک تــا بـه آســمـان***

مـیـخـواهـــم لـبـــــ بــاز کـنـم شـعـــر...

از قــصیــده...قــطــعــه قــطــعـــه.... تـــا غــــــزل...

تـــا شــــایــد جــاری شـــود

بـــــغـــض....اشــــکــــــ.... گـــریـــه بـــا فـــریـــاد

بـــرای قـــوم آوارگــــان!!!

شــعـری کـــه

شــایـــد دل تـــو بــســوزد اکـنـــون....آنــگـــاه ....

کــمــــک .......پــولـــــ ..........دعــــا........ راز و نـــیـــاز......

بـرای قــومــی کـه هـنـوز شـایـد

بـچـه ای خـردسـالـی زیـر آوار مـدفـون بـاشـد

بـرای مــادری کـه خــودم بـا چـشـمـان خــودم دیـدم کـه نـای بــرای صـحـبـت نــداشت

یـا پـدری کـه داغ فـــرزنــد دیـده بــود

 و هـی جــار می زد  و جـــــــار می زد و جـــــــــــــــــــار....

و نــالــه هـایش در بـیـمـارسـتـان بـغـض هــر پـرستــــاری را مـیشــکــانــد

 و آنـگاه بـــاز...

 گــریــــه...دعـــــا ...راز و نـیــــاز

میـخواهــم شــعری بـســرایــم بــا عـنـوانــی عجـیـبـــــ!!!

داغ بــــرادر دیـــده ای تــاکـنــون؟داغ مـــــادر؟ داغ بـــچـــه ؟داغ خــواهـــر دیــده ای تــاکـنـــون؟

مــن خــودم بـــا چــشـمـان خــودم دیــدم چــه ویـــرانـــه بــود

خـــانـــه هـــا، شـهـــرها، پــادگـــان ها!!!

شـلمـچــه ، جــمـکران ، طـلایـیـه رفـتـه ای تــاکـنــون ؟

بــلـی آنــجـا شــلمچــه بــود جــمــکــران بــود طـلایـیــه بـــود

مــیخــواهــم شـــعـــری بـسـرایـم بــرای ســـرزمـیـنـی کــه تــاکنـون در خـــورد مـی لــرزد!

پـــــس لـــرزه هــایـــی بــــــزرگـــــ! کـــه مــردم را مـی رنـجـانــد اکـنـــون

مـــــن...

روی ویــرانـــه هـــا....آوارهــــا.... کــه راه میــرفـتـــم.....مــی تــرسـیــدم!!!

مـی تــرسیـدم کـــه پــایــم را روی جــســد انــســانــی مـــقـــدس بــگــذارم

مـیـخـواهـــم لـبـــــ بــاز کـنـم بـسـرایــــم

هــی شــعـر هــی شــعــر هــی شـعـــر...

از قــصیــده...قــطــعــه قــطــعـــه.... تـــا غــــــزل...

تـــا شــــایــد جــاری شـــود

بـــــغـــض....اشــــکــــــ.... گـــریـــه بـــا فـــریـــاد

بـــرای قـــوم آوارگــــان!!!

شــعـری کـــه

شــایـــد دل تـــو بــســوزد اکـنـــون....آنــگـــاه ....

کــمــــک .......پــولـــــ ..........دعــــا........ راز و نـــیــاز......

 

"ایـــن شــعــر رو تـقــدیــم مـیـکـنـم بـه تـمــام هـمـوطـنـان عـزیــزم بـخـصـوص مــردم زلـزلـه دیـده شـهرسـتان دشـتـی و خـصوصـا شنـبـه و طـسـوج"نوشته شده در چهارشنبه 21 فروردین 1392 توسط ایلیآ ثنایی زاده
مقام معظم رهبری

درباره سایت
آمار سایت
Nasr19